Tag Guaglione Lyrics—Robertino Lyrics—

Guaglione Lyrics—Robertino Lyrics—

Staje Sempe Ccá, ‘mpuntato Ccá, ‘mmiez’a ‘sta Via, nun Mange Cchiù Nun Duorme Cchiù che Pecundría! gué Piccerí’ Che Vène A Dí ‘sta Gelusia? tu Vuó’ Suffrí, tu Vuó’ Murí, chi T”o Ffá Fá… curre ‘mbraccio Addu Mammá, nun Fá…

Read More